doctors
newSlideTest_2

งานด้านพิษวิทยา (Toxicology)

ศูนย์เฉพาะทางการบริการตรวจวิเคราะห์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ตอบสนองต่อ ผู้ใช้บริการการตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสสาร เคมีอันตราย ตามที่กฎหมาย ว่าด้วย สารเคมีอันตรายที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม สารกลุ่มธาตุโลหะหนัก(Heavy Metal) สารระเหย และอนุพันธ์ ในกลุ่ม Volatile Organic Compound (VOC) นี้ อาทิ เช่น lead, cadmium, zinc, copper, ethanol, methanol, acetone, MEK และ สารmetabolite ของ benzene, stylene, hippuric acic in urine(Xylene), toluene ตลอดจน วิเคราะห์แร่ธาตุ ต่างๆใน ร่างกายเพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการอาทิ Vitamin D เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย โดยใช้หลายหลักการเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกัน ได้แก่ High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), GC-MS (Gas Chromatography-Mas Spectrometry) และ Atomic Absorption

ศูนย์ตรวจเฉพาะทางและให้คำแนะนำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging Laboratories)

ให้บริการตรวจด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ตรวจวัดระดับวิตามินในร่างกาย เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูระดับเซลล์ ตรวจหาสารอนุมูลอิสระ (Antioxidant) รวมทั้งหาความผิดปกติระดับยีน เพื่อหาทางป้องกัน (Genetic Profile Program)

ศูนย์พันธุศาสตร์ชั้นเลิศ (Genetic Excellent Center)

ให้บริการด้านการตรวจที่ครอบคลุมความผิดปกติระดับยีน โดยมีการประสานความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญทางชีวโมเลกุลในต่างประเทศ ซึ่งมีสถาบันรับรองคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนการให้บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตรวจวิเคราะห์ และผลที่ถูกต้องแม่นยำ

งานเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

บริการครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทุกชนิด ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ Electrolyte ทั้งจากผู้ป่วย รวมไปถึงสิ่งส่งตรวจอื่นทางการแพทย์ (Electrolyte analysis)

งานภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

บริการการตรวจด้านภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีของโรคติดเชื้อ การตรวจโรคภูมิแพ้ การตรวจหาความผิดปกติด้านฮอร์โมน (Hormone Function) ตลอด จนการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)

งานโลหิตวิทยา (Hematology)

มีบริการตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count :CBC) , การตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด (Routine Coagulogram) รวมทั้งการตรวจ วิเคราะห์ด้านโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing) โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย และนักเทคนิค การแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ให้คำปรึกษา ตลอดจน ให้คำแนะนำในการติดตามผลการตรวจอื่นๆต่อไป

งานจุลชีววิทยา (Microbiology)

ให้บริการการตรวจเพาะเชื้อ และจำแนกเชื้อก่อนโรคในสิ่งส่งตรวจต่างๆ (Identification) ตลอดจนการวิเคราะห์ความไวต่อยาของเชื้อในการรักษา (Drug Susceptibility)

งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

บริการตรวจวิเคราะห์ดูเซลล์จากสารน้ำต่างๆในร่างกาย (Body fluid) รวมทั้งการสารเสพติด ในปัสสาวะ (Drug of Abuse) ตรวจการตั้งครรภ์ และการตรวจสุขภาพพนักงานเข้าทำงาน

Chromosome study and Down’s Syndrome Test

บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม เพื่อวางแผนการมีบุตร ตลอดจนบริการ ตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มดาวน์ซินโดรม โดยเรามีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การวินิจฉัยและให้คำปรึกษา

พยาธิวิทยา (Pathology)

เรามีทีมพยาธิแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการอ่านผล ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (Sergical Pathology) และเซลล์วิทยา (Cytology) ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อความถูกต้องแน่นอนในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ

สงสัย & สอบถาม

อีเมลหาเราที่ info@medicalab.co.th  หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02-587-5827-29, 086-334-7970 (เวลาทำการ)